Privacy statement

Algemene bepalingen
 
1. Begripsbepalingen
1.1 Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.2 Medische gegevens
Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de betrokkene (te weten gezondheidsgegevens), waarop het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts rust. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de betrokkene waarop het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts niet van toepassing is, vallen in dit reglement evenwel ook onder het begrip medische gegevens.
1.3 Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen, beschikbaar stellen, verstrekken door middel van doorzending, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. 
1.4 Verantwoordelijke
Degene die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, de zeggenschap heeft over de persoonsgegevens en verantwoordelijk is voor de naleving.
1.5 Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 
1.6 Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
1.7 Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
1.8 Beheerder
Degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse (technische) zorg voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.9 Derde
Een persoon of instantie, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
1.10 Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
1.11 Registratie
Het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, beheren, bewerken en beschikbaar stellen- en houden van gegevensbestanden op welke wijze dan ook. 
1.12 Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 
1.13 Wet op de Privacy en bescherming persoonsgegevens
1.14 Het reglement
Dit onderhavige privacyreglement.

2. Reikwijdte, verantwoordelijke en bewerker
2.1 Het reglement ziet op de registratie en verwerking van persoonsgegevens door personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de arbodienst verlener Gezond Werken Langstraat B.V., danwel tot de tot haar groep behorende entiteiten.
2.2 Het reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2.3 Registratie van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van een goede bedrijfsvoering en dienstverlening door de arbodienst verlener en beperkt zich tot die informatie die direct of indirect ten dienst hiervan staat.
2.4 Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”) en alle daarop betrekking hebbende besluiten en maatregelen.
2.5 Dit reglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke, te weten de directie van Gezond Werken Langstraat B.V. De verantwoordelijke heeft de zeggenschap over het goed functioneren van de gegevensverwerking in overeenstemming met de Wbp.
2.6 De persoonsgegevens worden in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt door een bewerker, te weten de administratie. De bewerker mag de persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid een en ander met inachtneming van onderhavig reglement.
 
3. Wettelijk kader
3.1 In het kader van de verwerking van persoonsgegevens sluit de verantwoordelijke aan bij de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, alsmede bij de regels van de overkoepelende beroepsorganisaties.

Kenmerken van persoonsgegevens
 
4. Doel van de gegevensverwerking
4.1 De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan klanten op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen, coaching trajecten, trainingen en vaccinaties.
Voorts vindt verwerking van persoonsgegevens plaats voor de financiële afhandeling van eerdergenoemde dienstverlening, voor de uitvoering van aanvullende contractuele afspraken met klanten, voor interne toetsing van de kwaliteit van de geleverde diensten en voor statistieken.
4.2 De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en niet bovenmatig gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt. De verantwoordelijke zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan voor de in artikel 4.1 genoemde doeleinden noodzakelijk is.
4.3 Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 4.1 wenst te verwerken, heeft de verantwoordelijke de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de verwerking worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden
die daarmee worden nagestreefd. Deze verplichting geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet (meer) tot individuele natuurlijke personen herleidbaar zijn.
4.4 Persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van de betrokkene zelf, diens leidinggevende of werkgever, personeel van de verantwoordelijke, externe professionals/deskundigen, het UWV of andere bij de dienstverlening betrokken derden.

5. Rechtmatige grondslag gegevensverwerking
5.1 Op grond van de Wbp dient er voor iedere verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag te zijn. Deze grondslag is aanwezig indien: 
a. er sprake is van ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is 
- voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen;
- ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene (denk aan een dringende medische oorzaak, zoals verlies van het bewustzijn); 
- voor de goede vervulling van een publieksrechtelijke taak door het bestuursorgaan;
- voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde waaraan de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren.
5.2 De verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voldoet steeds aan één van de in artikel 5.1 genoemde grondslagen. Een nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van de verantwoordelijke.
5.3 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. In dit kader treft de verantwoordelijke de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen en draagt zorg voor de beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies af aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.
5.4 De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verder verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt ten minste rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, de gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of geschiedt met de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

6 Categorieën van persoonsgegevens
6.1 De persoonsgegevens die door de arbodienstverlener verwerkt worden voor de doeleinden zoals genoemd in artikel 6, laten zich onderverdelen in de volgende twee categorieën:
a. persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, op basis van verplichte contacten tussen betrokkene en de arbodienst verlener. Denk aan bijvoorbeeld alle activiteiten in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie, interventies en verplichte keuringen;
b. persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, op basis van vrijwillige contacten tussen betrokkene en de arbodienst verlener. Denk aan het arbeidsomstandighedenspreekuur, PAGO/PMO, arbeidsdeskundig onderzoek en
advies inzake arbeid en organisatie;
6.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens die aangemerkt worden als medische gegevens (“bijzondere persoonsgegevens” of ook wel “gezondheidsgegevens” in de wet genoemd), gelden vergaande regels ter bewaking van de privacy van de betrokkene. Deze zijn nader uitgewerkt in de volgende artikelen van dit reglement en/of in interne procedures en werkinstructies binnen de organisatie van de
verantwoordelijke.
 
Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens
 
7. Toegang tot persoonsgegevens
7.1 Alleen die medewerkers van de arbodienst verlener die in het kader hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening aan klanten en de overige doeleinden van de gegevensverwerking zoals opgenomen in artikel 6, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de persoonsgegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken. 
7.2 Ten aanzien van de medische gegevens geldt dat alleen de bedrijfsarts, diens waarnemer en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling of bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de betrokkene toegang hebben tot de gegevens.
7.3 De beheerder en de bewerker hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit in het kader van de uitoefening van hun taken noodzakelijk is. 
7.4 Onder verantwoordelijkheid van de beheerder kunnen derden worden ingeschakeld ten behoeve van technisch onderhoud aan en/of aanpassing van de systemen van de verantwoordelijke. Deze derden verkrijgen toegang tot persoonsgegevens voor zover dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is.
7.5 De personen, bedoeld in de artikelen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Hiertoe ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring.
7.6 Iedere medewerker van de arbodienst verlener die met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7.1 en 7.2 toegang heeft tot persoonsgegevens, deze verzamelt en/of verwerkt, is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige raadpleging, vastlegging en verwerking van deze gegevens. De bedrijfsarts is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het medisch dossier die hij van betrokkene bijhoudt.
7.7 Middels een rechtenstructuur in de software hebben uitsluitend de daartoe geautoriseerde personen toegang tot persoonsgegevens. Autorisatie vindt plaats aan de hand van de door de verantwoordelijke vastgestelde functies en bijbehorende rechten en rollen. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit door de verantwoordelijke op klantniveau geregistreerd.
7.8 De verantwoordelijke heeft als zodanig geen toegang tot persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is in verband met zijn algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.
 
8. Verstrekking van persoonsgegevens
8.1 Binnen de dienst kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan: 
a. medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling of bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de betrokkene; 
b. medewerkers wier taak het is de verleende zorg te toetsen;
8.2 Buiten de dienst kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan:
a. personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling of bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de betrokkene, voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, zij BIG geregistreerd zijn en contractuele
afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop deze ontvangers hun werkzaamheden uitvoeren onder verantwoordelijkheid van Gezond Werken Langstraat B.V.; 
b. de werkgever (of diens casemanager), voor zover het (niet medische) gegevens betreft zoals nader omschreven in artikel 10;
c. het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover dit noodzakelijk is voor haar taakuitoefening op basis van de Wet SUWI;
d. verzuimverzekeraars, voor zover het (niet medische) gegevens betreft over de ziek- en herstelmelding van betrokkene en andere administratieve gegevens die noodzakelijk zijn om de hoogte van de uitkering vast te stellen;
e. het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, op basis van de wettelijke verplichting van melding door arbodiensten, ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doelen, mits deze gegevens de betrokkene
niet identificeren.
8.3 Tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de artikelen 8.1, 8.2, 8.4 en 8.5, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden steeds uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vereist. Van de toestemming wordt aantekening gemaakt in het medisch dossier of de betrokkene tekent een daartoe specifiek opgestelde machtiging, welke wordt opgeslagen in het dossier van de arbodienst verlener. 
8.4 Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden verstrekt, indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. het vragen van toestemming redelijkerwijs onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning
kost;
b. het onderzoek een algemeen belang dient;
c. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;
d. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet evenredig wordt geschaad en vaststaat dat het onderzoek niet in de vorm van tot de betrokkene identificeerbare gegevens zal worden gepresenteerd;
e. het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker betrekking hebbende gedragscode en nadat een onafhankelijke commissie hierover positief geadviseerd heeft. Voorts dienen er tussen de verantwoordelijke en de onderzoeker schriftelijk afspraken te zijn gemaakt over de in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene te treffen maatregelen.
8.5 Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet meer herleidbaar zijn tot de betrokkene, kan de verantwoordelijke beslissen deze aan derden te verstrekken. Geanonimiseerde gegevens zijn namelijk geen persoonsgegevens in de zin van de Wbp.
 
9. Verstrekking van persoonsgegevens aan de werkgever
9.1 Op informatie die is verzameld in het kader van vrijwillig aangegane contacten, zoals omschreven in artikel 7.1 sub b, is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) integraal van toepassing. Dit betekent dat de arbodienst verlener slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene persoonsgegevens aan de werkgever mag verstrekken. 
9.2 In aanvulling op artikel 9.1 geldt dat aan de werkgever geen mededelingen zullen worden gedaan over bezoek aan het arbeidsomstandighedenspreekuur door betrokkene. Ook de vrijwillige deelname aan een PAGO/PMO geschiedt anoniem, tenzij betrokkene voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek is gewezen op het
feit dat zijn deelname bekend is/wordt gemaakt bij de werkgever en betrokkene hiermee heeft ingestemd.
Indien de arbodienst verlener naar aanleiding van het arbeidsomstandighedenspreekuur of het gezondheidsonderzoek advies richting de werkgever wenst uit te brengen, is daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene nodig. Van de toestemming wordt aantekening gemaakt in het medisch dossier of de betrokkene tekent een daartoe specifiek opgestelde machtiging, welke wordt opgeslagen in het dossier van de arbodienst verlener. 
9.3 In het kader van de dienstverlening op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, zoals benoemd in artikel 7.1 sub a, is het de arbodienst verlener toegestaan om die informatie aan de werkgever terug te koppelen die noodzakelijk is voor de werkgever om te bepalen of er sprake is van legitiem verzuim in het kader van de loondoorbetaling, alsook die informatie die noodzakelijk is in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie op basis van onder meer de Wet Verbetering Poortwachter. Meer specifiek ontvangt de werkgever slechts gerichte informatie over:
- functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de betrokkene nog kan verrichten;
- de werkzaamheden waartoe de betrokkene nog wel, of juist niet meer in staat is;
- het verwachte einddoel van de re-integratie (geschiktheid voor eigen werk, passend werk of re-integratie tweede spoor) met zo mogelijk een indicatie van de verwachte duur van het verzuim;
- de eventuele aanpassingen, werkvoorzieningen of activiteiten die de betrokkene en de werkgever in het kader van de re-integratie moeten treffen. De betrokkene wordt voorafgaand aan de informatieverstrekking aan de werkgever geïnformeerd over de inhoud daarvan. In het kwaliteitsmanagementsysteem van de verantwoordelijke is nader gespecificeerd wat wel en wat niet aan de werkgever gerapporteerd mag worden.
9.4 In aanvulling op artikel 9.3 geldt dat aan de werkgever geen medische gegevens worden verstrekt, tenzij dit volgens de bedrijfsarts noodzakelijk is en de betrokkene hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Van de toestemming wordt aantekening gemaakt in het medisch dossier of de betrokkene tekent een daartoe specifiek opgestelde machtiging, welke wordt opgeslagen in het dossier van de arbodienst verlener.
 
Rechten van betrokkene
 
10. Inzage en afschrift van persoonsgegevens
10.1 De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien dit inderdaad het geval is, zendt de verantwoordelijke tevens een overzicht van de betreffende gegevens mee. 
10.2 Inzage in de persoonsgegevens wordt aan de betrokkene in persoon verleend, door het tonen van de op deze persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient zich vooraf te legitimeren.
10.3 De betrokkene heeft recht op kopieën van de in artikel 7.1 bedoelde gegevens. Voor de verstrekking hiervan mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.
10.4 Een verzoek tot inzage kan met redenen omkleed worden geweigerd, evenals het verstrekken van kopieën.
10.5 Inzage in de persoonsgegevens en het verkrijgen van kopieën daarvan is eveneens mogelijk door een daartoe schriftelijk gemachtigde (vertrouwens)persoon van de betrokkene. De machtiging moet voldoende specifiek aangeven op welke gegevens het verzoek om inzage en/of afschrift ziet.
 
11. Verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
11.1 Op schriftelijk verzoek van de betrokkene of diens gevolmachtigde gaat de verantwoordelijke over tot het verbeteren, aanvullen of verwijderen van de persoonsgegevens die op de betrokkene betrekking hebben, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen en de motivatie hiervoor.
11.2 De verantwoordelijke deelt de betrokkene zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Hieraan ligt een gemotiveerde beslissing ten grondslag.
11.3 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, doch uiterlijk binnen drie maanden na de datum waarop de beslissing aan de betrokkene is gecommuniceerd.
11.4 Een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens wordt niet ingewilligd wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring een aanmerkelijk belang dient voor een ander dan de betrokkene, alsmede wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist.
 
Verplichtingen van de verantwoordelijke
 
12. Informatieplicht
12.1 Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens verkrijgt bij de betrokkene zelf, deelt de verantwoordelijke voor of op het moment van verkrijging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is.

13. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
13.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, stelt de verantwoordelijke de bewaartermijn van de persoonsgegevens vast.
13.2 Ten aanzien van persoonsgegevens die worden aangemerkt als medische gegevens gelden de bewaartermijnen zoals neergelegd in Bijlage A. Deze bijlage wordt geacht één geheel te vormen met dit reglement.
13.3 Wanneer de door de verantwoordelijke vastgestelde bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen één jaar verwijderd. 
13.4 Het verwijderen blijft eventueel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat. Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot identificeerbare personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in deze geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
 
14. Beveiliging van persoonsgegevens
14.1 De verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zodat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
14.2 De beveiliging van persoonsgegevens is geregeld via onze leveranciers en behandelt 
onder meer de volgende onderwerpen:
- beveiliging van de toegang tot de geautomatiseerde omgeving;
- fysieke beveiliging van datacentra en kantoren;
- uniform beheer van bedrijfsmiddelen;
- bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten;
- het verzorgen van back-ups;
14.3 Digitale gegevens worden in beginsel opgeslagen in informatiesystemen van de verantwoordelijke of van de bewerker. Papieren gegevens worden opgeslagen in afgesloten kasten en bureaus op locaties van Gezond Werken Langstraat B.V.
 
15. Overdracht van persoonsgegevens
15.1 De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen, verantwoordelijke. Dit komt voor als de werkgever van betrokkene bijvoorbeeld verandert van arbodienst c.q. de arbeidsomstandighedenzorg regelt conform de andere mogelijkheden van de Arbeidsomstandighedenwet. De betrokkene dient voor de overdracht van zijn persoonsgegevens een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de verantwoordelijke jegens de financier van verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.
15.2 Voor het overdragen van de persoonsgegevens van de betrokkene naar een andere verantwoordelijke mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. 
15.3 In geval de verantwoordelijke het voornemen heeft tot overdracht van door haar gehouden persoonsgegevens, bijvoorbeeld in verband met beëindiging van de onderneming, worden de betrokkenen door middel van een openbare bekendmaking in kennis gesteld van dit voornemen. De betrokkenen die op het moment van bekendmaking onder behandeling zijn, worden hiervan persoonlijk in kennis gesteld. In deze bekendmaking worden de reden(en) van de overdracht en de beoogde nieuwe verantwoordelijke vermeld. Binnen twee maanden na de bekendmaking kan tegen de overdracht bezwaar worden gemaakt. Indien tegen de overdracht bezwaar wordt gemaakt, stelt de verantwoordelijke in overleg met de betrokkene vast wat er met de gegevens gebeurt. Indien wordt geopteerd voor vernietiging van de gegevens, dient dit binnen drie maanden kosteloos te geschieden. Wanneer de persoonsgegevens worden overgedragen naar een andere verantwoordelijke blijven de in dit reglement gestelde regels van toepassing.
 
Rechtsbescherming
 
16. Klachten
16.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of de verantwoordelijke de rechten van betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet respecteert, dient betrokkene zich met zijn klacht te wenden tot de verantwoordelijke. De verantwoordelijke zal vervolgens de klacht afhandelen conform de klachtenregeling zoals opgenomen en gepubliceerd.
 
Slotbepalingen
 
17. Openbaarheid van dit reglement
17.1 Het reglement is in te zien via de website van Gezond Werken Langstraat B.V.. Op verzoek wordt eveneens kosteloos een papieren exemplaar van dit reglement ter beschikking gesteld.

Bijlage A Bewaren en verwijderen van medische gegevens
Behorende bij artikel 13 van het Privacyreglement.
De verantwoordelijke conformeert zich aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG), welke richtlijnen bij de verantwoordelijke kunnen worden ingezien of opgevraagd. Met inachtneming van de KNMG-richtlijnen inzake het bewaren en verwijderen van medische gegevens gelden de volgende uitgangspunten:

a. Na het overlijden van de betrokkene worden de persoonsgegevens na een bewaartermijn van 15 jaar en indien blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden 40 jaar en bij werken met ioniserende straling 30 jaar, binnen één jaar verwijderd.
b. Bij beëindiging van de arbodienst verlener worden de persoonsgegevens na een bewaartermijn van 15 jaar en indien blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden 40 jaar en bij werken met ioniserende straling 30 jaar, binnen één jaar verwijderd.
c. Na uit dienst treden bij de werkgever, waar de betrokkene werkzaam is, of na beëindiging van het contract van de werkgever met de arbodienst verlener worden de persoonsgegevens op verzoek van betrokkene dan wel met diens instemming overgedragen aan de nieuwe verantwoordelijke of anders, na een bewaartermijn van 15 jaar en indien blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden 40 jaar en bij werken met ioniserende straling 30 jaar, binnen één jaar verwijderd.
d. De verantwoordelijke bewaart de medische gegevens in afwijking van het bepaalde onder sub a t/m c zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.