Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN
 
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Gezond Werken Langstraat: de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gezond Werken Langstraat B.V., statutair gevestigd te Drunen, alsmede aan haar gelieerde
vennootschappen en overige juridische entiteiten tezamen verbonden in een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
Dienstverlening: de krachtens een Overeenkomst voor Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever of een door haar aangewezen derde te verrichten diensten c.q. werkzaamheden op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, preventie, verzuim, Interventies en/of re-integratie.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon waarmee Gezond Werken Langstraat een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gezond Werken Langstraat en Opdrachtgever ter zake van de Dienstverlening, zoals vastgelegd in een door Partijen overeengekomen, geparafeerd en ondertekend document(en).
Partij(en): Gezond Werken Langstraat en/of Opdrachtgever.
Derden: alle andere personen dan die genoemd in de Overeenkomst, tenzij rechtstreeks uit een artikel een andere betekenis volgt.
Programmatuur: de softwareapplicatie Track Innovations, ook wel “Track” genoemd, die deel uit kan maken van de Dienstverlening dan wel de gehele Dienstverlening kan omvatten. De softwareapplicaties vormen gezamenlijk een software service oplossing voor integraal gezondheidsmanagement.
Interventie(s): het vroegtijdig en adequaat ingrijpen door Gezond Werken Langstraat of een Derde bij gesignaleerde klachten welke aan het verzuim van een medewerker van Opdrachtgever ten grondslag liggen,
alsmede het voorkomen van verzuim door middel van het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapieën en overige middelen, welke allen ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de medewerker van Opdrachtgever te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.
Schriftelijk: (aangetekend) schrijven, fax, e-mail of - voor zover door Partijen is overeengekomen - op andere elektronische wijze.
 
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Gezond Werken Langstraat en op iedere Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten.
2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Derden zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn en gelden slechts voor de Overeenkomst waar de
aanvaarding betrekking op heeft.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van door Gezond Werken Langstraat bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden. Deze Derden kunnen in hun relatie tot Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.
2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze schriftelijk door Gezond Werken Langstraat zijn aanvaard en gelden slechts voor de Overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft. In het geval dat van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
2.5 Indien Gezond Werken Langstraat één of meer aan haar op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet (volledig) uitoefent c.q. heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
 
3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Offertes van Gezond Werken Langstraat zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan.
3.2 Offertes van Gezond Werken Langstraat hebben een geldigheidsduur van 2 maanden vanaf de offertedatum of in afwijking daarvan hetgeen is bepaald in de aanbiedingsbrief.
3.3 Gezond Werken Langstraat is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende van Opdrachtgever en/of Derden afkomstige bescheiden.
 
4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand door een integrale schriftelijke aanvaarding van de offerte van Gezond Werken Langstraat door Opdrachtgever. Eerst na de totstandkoming en ontvangst van de Overeenkomst is Gezond Werken Langstraat gehouden werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever.
4.2 Een niet integrale acceptatie van een offerte geldt als een nieuw aanbod van Opdrachtgever en als verwerping van de offerte van Gezond Werken Langstraat. Indien het tot aanvaarding van de offerte van Gezond Werken Langstraat strekkende antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Gezond Werken Langstraat gedane offerte, geldt het antwoord van Opdrachtgever als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig de aanvaarding door Opdrachtgever tot stand, tenzij Gezond Werken Langstraat onverwijld tegen de verschillen bezwaar maakt.
4.3 Gezond Werken Langstraat heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenaanbod niet te aanvaarden. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard door Gezond Werken Langstraat middels verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever.
4.4 Gezond Werken Langstraat is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever voldoende zekerheid te eisen dat aan alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.
 
5. Wijziging en annulering Overeenkomst
5.1 Tussentijdse wijziging of annulering van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, dient bij aangetekend schrijven aan Gezond Werken Langstraat te worden gedaan en behoeft haar schriftelijke instemming. Indien de Overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen, is wijziging of annulering via e-mail of andere elektronische wijze toegestaan, mit smet schriftelijke instemming van Gezond Werken Langstraat.
5.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en Partijen de wijziging c.q. aanvulling hebben geaccordeerd.
5.3 In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever zonder instemming van Gezond Werken Langstraat, is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van door Gezond Werken Langstraat gemaakte kosten en geleden winstderving.
5.4 Indien wijzigingen in wetgeving of door de overheid of branche anderszins opgelegde regelgeving nieuwe verplichtingen voor Partijen tot gevolg hebben, worden deze nieuwe verplichtingen geacht deel uit te maken van de Overeenkomst. Partijen treden in dat geval met elkaar in overleg omtrent de kosten die hieruit voor Partijen voortvloeien.
 
6. Duur en beëindiging Overeenkomst
6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur als beschreven in de Overeenkomst. Wordt in de Overeenkomst geen bepaalde termijn/project genoemd, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
6.2 De Overeenkomst dient door Partijen bij aangetekend schrijven te worden opgezegd. Indien de Overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen, is opzegging via e-mail of andere elektronische wijze toegestaan. 
6.3 Opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst dient, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tegen het einde van de looptijd. Opzegging van een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan na 1 volledig contractjaar tegen het einde van ieder daaropvolgend contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.4 Indien een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst niet conform de artikelen 6.2 en 6.3 is opgezegd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de hoogte van de tarieven voor zover Gezond Werken Langstraat daarin wijzigingen wenst
aan te brengen zoals bedoeld in artikel 11.7.
6.5 Indien Gezond Werken Langstraat de tarieven met meer dan 5,0 % ten opzichte van de tarieven in het lopende contractjaar zal verhogen als bedoeld in artikel 11.7, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met ingang van het contractjaar waarop de prijsverhoging betrekking heeft en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6.
6.6 Opzegging door Opdrachtgever conform het bepaalde in artikel 6.5 dient plaats te vinden binnen 1 maand nadat Opdrachtgever schriftelijk door Gezond Werken Langstraat van de tariefsverhoging in kennis is gesteld. Opzegging heeft geen effect indien Gezond Werken Langstraat na een zodanige opzegging de vastgestelde
tussentijdse prijsverhoging alsnog verlaagt tot het in artikel 6.5 genoemde percentage en daarvan binnen 1 maand na ontvangst van de opzegging van Opdrachtgever schriftelijk mededeling doet aan de Opdrachtgever.
 
7. Uitvoering Overeenkomst
7.1 De omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de Overeenkomst cum annexis geformuleerde Dienstverlening.
7.2 Het ter beschikking stellen van Programmatuur kan onderdeel zijn van de Dienstverlening dan wel de gehele Dienstverlening omvatten.
7.3 Interventie(s) kan/kunnen onderdeel uitmaken van de Dienstverlening. Interventie vindt alleen plaats met instemming van Opdrachtgever en de desbetreffende medewerker. Tevens zal daar waar nodig overleg met medische instanties en de verzekeringsmaatschappij plaatsvinden. Gezond Werken Langstraat kan niet garanderen dat de Interventie slaagt, doch zal zich ter zake binnen het kader van de feitelijke mogelijkheden zoveel mogelijk inspannen.
7.4 De Dienstverlening vangt aan op de in de Overeenkomst vermelde ingangsdatum, na ontvangst van het door Opdrachtgever ondertekende aanmeldingsformulier, mits Opdrachtgever aan alle verzoeken van Gezond Werken Langstraat tot informatieverstrekking betreffende het personeelsbestand  heeft voldaan. Ten aanzien van (een) nieuwe medewerker(s) van Opdrachtgever vangt de Dienstverlening aan nadat alle relevante gegevens van de nieuwe medewerker(s) door Gezond Werken Langstraat zijn ontvangen.
7.5 Gezond Werken Langstraat zal de Dienstverlening zorgvuldig verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden, alsmede in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Ondanks wederzijdse inspanning van Partijen kan Gezond Werken Langstraat nimmer garanderen dat een door Opdrachtgever gewenst en/of door Gezond Werken Langstraat verwacht resultaat bereikt zal worden. Gezond Werken Langstraat kent slechts een inspanningsverplichting.
7.6 Gezond Werken Langstraat is bij de uitvoering van de Dienstverlening onderworpen aan de protocollen, leidraden en richtlijnen die door de wetgever, branche- en beroepsorganisaties zijn opgesteld en die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
7.7 Gezond Werken Langstraat biedt continuïteit van de Dienstverlening aan. Indien een medewerker die betrokken is bij de uitvoering van de Dienstverlening verhinderd is, zal Gezond Werken Langstraat binnen een in de gegeven omstandigheden redelijke termijn voor vervanging zorg dragen.
7.8 Voor zover in de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Gezond Werken Langstraat de Dienstverlening verstrekken binnen de voor haar gangbare termijnen.
7.9 Gezond Werken Langstraat voert de Dienstverlening uit vanuit één of meerdere vestigingen van Gezond Werken Langstraat. De Dienstverlening kan eveneens plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen en onder voorwaarde dat Opdrachtgever kosteloos zorg draagt
voor een werkplek die voldoet aan de eisen die Gezond Werken Langstraat in alle redelijkheid hieraan stelt alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever vrijwaart Gezond Werken Langstraat tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
7.10 Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienstverlening is het Gezond Werken Langstraat zonder toestemming van Opdrachtgever toegestaan gebouwen, terreinen en andere plaatsen van Opdrachtgever te betreden. 
7.11 Indien er sprake is van directe dreiging voor een medewerker van Gezond Werken Langstraat gedurende de uitvoering van de Dienstverlening, is Gezond Werken Langstraat gerechtigd per direct de Dienstverlening op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever in overleg met en met goedkeuring van Gezond Werken Langstraat de benodigde maatregelen heeft genomen om de dreiging weg te halen en in de toekomst te voorkomen. Gezond Werken Langstraat behoudt zich het recht voor om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de dreiging na de genomen maatregelen blijft voortbestaan of dusdanig ernstig is dat een verdere voortzetting van de Dienstverlening niet van haar verlangd kan worden.
7.12 Gezond Werken Langstraat kan in overleg met Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Derden inschakelen. Derden worden verplicht om naast de kwaliteitsnormen die op haar rusten in het kader van haar eigen professionaliteit c.q. beroep ook de kwaliteitsnormen van Gezond Werken Langstraat in acht te nemen. Gezond Werken Langstraat is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van tekortkomingen van deze Derden, behoudens opzet of grove schuld van Gezond Werken Langstraat. Kosten verbonden aan het inschakelen van Derden worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.13 Gezond Werken Langstraat kan extra werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de Overeenkomst, indien: 
_ deze werkzaamheden naar het oordeel van Gezond Werken Langstraat noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en/of
_ de noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de Overeenkomst. Gezond Werken Langstraat informeert Opdrachtgever onverwijld over de aard en de vergoeding van deze werkzaamheden.
7.14 Het is Opdrachtgever slechts in de volgende gevallen toegestaan de Dienstverlening, schriftelijk, gedeeltelijk te annuleren, met inachtneming van de afspraken die Partijen hieromtrent hebben opgenomen in de Overeenkomst: vrijwillig door individuele medewerkers aangegane contacten (waaronder mede verstaan het arbeidsomstandighedenspreekuur), contacten in opdracht van Opdrachtgever betreffende individuele medewerkers (waaronder mede verstaan het verzuimspreekuur) en Preventief Medische Onderzoeken (PMO’s) tot 3 werkdagen voor aanvang;
7.15 Verhindering, het niet reageren of het niet (tijdig) verschijnen van een medewerker van Opdrachtgever komt voor risico van Opdrachtgever.
 
8. Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal tijdig en op eerste verzoek van Gezond Werken Langstraat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens aan Gezond Werken Langstraat ter beschikking stellen en alle redelijke aanwijzingen van Gezond Werken Langstraat hieromtrent opvolgen. Opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.
8.2 Opdrachtgever zal zich inspannen haar medewerking te verlenen tot herstel en/of aanpassing van fouten en/of onduidelijkheden in de benodigde gegevens voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 
8.3 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Gezond Werken Langstraat niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen gegevens.
8.4 Indien Opdrachtgever op elektronische wijze aan Gezond Werken Langstraat vertrouwelijke dan wel gevoelige informatie verstrekt, dient zij gebruik te maken van een beveiligde verbinding c.q. omgeving. Wanneer Opdrachtgever desondanks kiest voor onbeveiligde elektronische verzending, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.5 Opdrachtgever is verplicht haar medewerkers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Voorts neemt Opdrachtgever op zich de voorgeschreven ziek- en hersteldmeldingsprocedures, alsmede de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid bij reglement aan haar medewerkers op te leggen. De gevolgen van niet nakoming door medewerkers van hun verplichtingen wat het
bovenstaande betreft, kunnen niet aan Gezond Werken Langstraat toegerekend worden en Gezond Werken Langstraat aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
8.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor overleg met haar ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging dan wel medezeggenschapsraad en behoeft diens benodigde instemming in het kader van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet.
8.7 Indien Opdrachtgever de in dit artikel bedoelde gegevens niet tijdig verstrekt dan wel instructies van Gezond Werken Langstraat niet (tijdig) opvolgt of haar medewerking niet verleent, heeft Gezond Werken Langstraat het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten/schade volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebleken onjuistheden heeft Gezond Werken Langstraat het recht een correctie op de (abonnements)vergoeding door te voeren.
 
9. Geheimhouding
9.1 Gezond Werken Langstraat zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever en alle overige informatie die zij verkrijgt over Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en deze
informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Gezond Werken Langstraat:
_ ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is, of
_ hiertoe toestemming van Opdrachtgever heeft verkregen, of
_ de gegevens ten behoeve van statistisch onderzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekt.
9.2 Gezond Werken Langstraat zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 
9.1 opleggen aan al haar medewerkers en ingeschakelde Derden. De voor of namens Gezond Werken Langstraat werkzame geregistreerde deskundigen zijn daarnaast onderworpen aan het voor hen geldende (medisch) beroepsgeheim.
9.3 Bij een gecontracteerd arbeidsomstandighedenspreekuur (open en vrijwillig spreekuur), hetzij binnen hetzij buiten één van de vestigingen van Gezond Werken Langstraat, zal Gezond Werken Langstraat conform de geldende wet- en regelgeving volledige anonimiteit van de medewerker van Opdrachtgever bewaren, tenzij de betrokken medewerker Gezond Werken Langstraat uitdrukkelijk toestemming geeft om hem te identificeren bij Opdrachtgever.
9.4 Gezond Werken Langstraat zal van de medewerkers van Opdrachtgever een bedrijfsgeneeskundig dossier bijhouden ten behoeve van verzuimbegeleiding, re-integratie, preventie en arbeidsomstandighedenadvisering conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7.6.
9.5 Naast de geautoriseerde door Gezond Werken Langstraat ingeschakelde personen heeft slechts de medewerker recht op inzage in zijn of haar bedrijfsgeneeskundig dossier. Een derde kan slechts inzage in (een deel van) dit dossier krijgen, indien zij daartoe een bevoegdheid ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de
betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende medewerker dan wel aan een wettelijke regeling.
9.6 Gezond Werken Langstraat heeft het recht om over de aan Opdrachtgever verleende Dienstverlening te publiceren en daarover voordrachten te houden. Gezond Werken Langstraat zal hierbij de privacy van (medewerkers van) Opdrachtgever waarborgen.
9.7 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Gezond Werken Langstraat aan derden geen rapportage(s) opgesteld door Gezond Werken Langstraat ter beschikking stellen en/of geen mededeling doen over de wijze waarop Gezond Werken Langstraat de Dienstverlening uitvoert.
9.8 De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel, geldt tot 2 jaar na datum einde Overeenkomst.
 
10. Verwerking persoonsgegevens
10.1 Partijen voldoen aan al hun verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens en alle andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in verband met de Overeenkomst. 
10.2 Zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens is Opdrachtgever “verantwoordelijke” en Gezond Werken Langstraat zowel “verantwoordelijke” als “bewerker”, dan wel (afhankelijk van de Dienstverlening) “bewerker”.
10.3 Gezond Werken Langstraat zal de persoonsgegevens van de medewerkers van Opdrachtgever alleen verwerken voor de doeleinden van de Overeenkomst.
10.4 Gezond Werken Langstraat is, evenals Opdrachtgever, verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van verlies of enige andere onwettige vormen van
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meedragen en voorkomen onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.
10.5 Gezond Werken Langstraat draagt zorg voor een zorgvuldige opslag en beheer van de persoonsgegevens van de medewerkers van Opdrachtgever, waarbij zij de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens zal waarborgen.
10.6 Partijen stellen elkaar onmiddellijk op de hoogte in het geval van schending of vermoedelijke schending van de beveiliging van persoonsgegevens die redelijkerwijs leidt of heeft geleid tot ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.
 
11. Tarieven
11.1 Alle door Gezond Werken Langstraat genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn bureaukosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht en daarnaast vermeerderd met kosten van Derden.
11.3 Indien Gezond Werken Langstraat genoodzaakt is kosten te maken ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever, zijn deze voor rekening van Opdrachtgever.
11.4 Gezond Werken Langstraat is gerechtigd de vergoeding voor extra werkzaamheden als omschreven in artikel 7.13 bij Opdrachtgever in rekening te brengen tegen de alsdan geldende tarieven.
11.5 Bij annulering van de Dienstverlening door Opdrachtgever is Opdrachtgever, behoudens de in artikel 7.14 genoemde uitzonderingen, de overeengekomen vergoeding en de daaraan verbonden kosten aan Gezond Werken Langstraat verschuldigd.
11.6 Indien Gezond Werken Langstraat na beëindiging van een Overeenkomst genoodzaakt is een (voormalige) medewerker van Opdrachtgever te begeleiden in het kader van verzuim en/of re-integratie, is Opdrachtgever hiervoor aan Gezond Werken Langstraat een vergoeding tegen de overeengekomen tarieven
verschuldigd.
11.7 Gezond Werken Langstraat is gerechtigd de tarieven telkens per 1 januari van ieder jaar te verhogen, waarbij als richtlijn de prijsindexcijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd worden. Deze tariefswijziging wordt door Gezond Werken Langstraat uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het betreffende kalenderjaar aan Opdrachtgevers schriftelijk medegedeeld.
 
12. Grondslag tarieven
12.1 Tarieven zijn gebaseerd op schriftelijke afspraken tussen Partijen, waarbij zij onder meer kunnen overeenkomen dat tarieven gebaseerd zijn op het aantal medewerkers dat bij Opdrachtgever in dienst is.
12.2  Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van Gezond Werken Langstraat het correcte aantal medewerkers op te geven. Deze opgave is de grondslag voor de facturering in de daaropvolgende periode.
12.3 In artikel 12.2 wordt onder “medewerker” verstaan zij die een dienstverband met Opdrachtgever hebben, ongeacht het aantal uren per week.
 
13. Facturering
13.1 Facturering zal in ieder kalenderjaar plaats vinden op basis van het door Opdrachtgever opgegeven personeelsbestand. Indien er gedurende het jaar mutaties van meer dan 10% in het personeelsbestand optreden, zal er een nacalculatie en correctiefactuur volgen.
13.2 Facturering van alle overige Dienstverlening vindt plaats aan het einde van iedere maand waarin de Dienstverlening is verricht.
13.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gezond Werken Langstraat aangegeven bankrekening, zonder enig beroep van Opdrachtgever op opschorting of verrekening.
13.4 Indien naar het oordeel van Gezond Werken Langstraat de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Gezond Werken Langstraat gerechtigd de betalingstermijn te verkorten en/of nadere zekerheid te verlangen.
13.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval vanaf de vervaldatum terstond een rente over de uitstaande bedragen verschuldigd van 1 % per maand, of de wettelijke (handels)rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van Gezond Werken Langstraat op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten. Daarenboven zijn alle in redelijkheid door Gezond Werken Langstraat gemaakte kosten voor invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (waaronder begrepen de kosten van zowel interne als externe juridische bijstand), voor rekening van Opdrachtgever, welke kosten ten minste 15 % over de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum bedrag van € 160,--.
13.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de kosten, vervolgens de verschenen rente en tot slot van de hoofdsom en de lopende rente.
13.7 Indien Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of haar onderneming staakt, worden alle vorderingen van Gezond Werken Langstraat op Opdrachtgever terstond opeisbaar en kan door Opdrachtgever geen beroep op opschorting of verrekening worden gedaan.
13.8 Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door haar aan Gezond Werken Langstraat verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
13.9 Vanaf het moment dat Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 13.5, in verzuim is, is Gezond Werken Langstraat gerechtigd de overeengekomen Dienstverlening op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. Opschorting van de Dienstverlening laat onverlet de verplichting voor Opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen en leidt voor Gezond Werken Langstraat niet tot aansprakelijkheid voor schade.
 
14. Betaling
14.1 Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte over te gaan en dient Opdrachtgever – schriftelijk en gemotiveerd – binnen 14 dagen na factuurdatum bezwaar aan te tekenen. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum en is Opdrachtgever aldus gehouden vanaf dat moment (wettelijke) (handels)rente te betalen als bedoeld in artikel 13.5. 14.2 Behoudens in geval van betwisting van (een onderdeel van) de factuur als omschreven in artikel 14.1, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling van aan Gezond Werken Langstraat verschuldigde bedragen of tot verrekening daarvan.
 
15. Ontbinding
15.1 Een Overeenkomst kan door beide Partijen met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven worden ontbonden, in geval: 
a) dat één van Partijen, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn om alsnog na te komen, toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst;
b) van schorsing van betaling, aanvraag van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling of liquidatie of staking van de onderneming of anderszins het vrije beheer of vermogen wordt verloren.
15.2 Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 15.1 sub b, is de betreffende Partij gehouden de andere Partij daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 
16. Overmacht
16.1 Indien een Partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen als gevolg van overmacht, is zij gehouden de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen met onder meer vermelding van de reden en de gevolgen van de (dreigende) vertraging en van de maatregelen die zij neemt om de vertraging te beperken en om dergelijke vertraging in de toekomst te voorkomen.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een Partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deze Partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
16.3 Tekortkomingen van Gezond Werken Langstraat in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
16.4 Tekortkomingen van Gezond Werken Langstraat in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan Gezond Werken Langstraat toe te rekenen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding. 
16.5 De Partij die een beroep op overmacht doet verplicht zich, voor zover dit in haar vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te (doen) heffen.
16.6 In geval van overmacht is Gezond Werken Langstraat gerechtigd om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door Gezond Werken Langstraat onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gezond Werken Langstraat zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk mededeling doen in een dergelijk voorkomend geval.
16.7 Indien Gezond Werken Langstraat bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
16.8 Indien een Partij gedurende een periode langer dan 3 maanden door overmacht verhinderd is om de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, dan wel vanaf het moment dat vast staat dat de overmachtstoestand langer dan 3 maanden zal duren, is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder de in overmacht verkerende Partij in gebreke te stellen en zonder dat zij over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.
 
17. Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, is beperkt tot de vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade. 
17.2 Gezond Werken Langstraat is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) schade wegens gederfde winst, loonbetalingen aan medewerkers, premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen, gemiste besparingen, verlies van gegevens en bedrijfsstagnatie.
17.3 De aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat voor directe schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit onrechtmatige daad is beperkt tot maximaal het totaal aan Opdrachtgever gefactureerde vergoedingen over de 12 aan de aansprakelijkheidsstelling voorafgaande kalendermaanden, met een maximum van € 25.000,-- (zegge vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien de toerekenbare tekortkoming of de onrechtmatige daad gelegen is op het gebied van verzuim en re-integratie, is de aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat beperkt tot maximaal het aan Opdrachtgever aantal gefactureerde vergoedingen in het kader van die werkzaamheden, waarbij het maximum van € 25.000,-- (zegge vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis onverkort geldt. 
17.4 De aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat voor schade door lichamelijk letsel of dood van medewerkers van Opdrachtgever als rechtstreeks gevolg van professionele fouten, indien en voor zover die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had kunnen worden, zal maximaal € 25.000,-- (zegge vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis per jaar bedragen, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenis geldt als één gebeurtenis.
17.5 Opdrachtgever dient Gezond Werken Langstraat - op straffe van verval van rechten -  binnen 1 maand nadat zij bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade, waarbij te gelden heeft dat Gezond Werken Langstraat daartoe eerst in gebreke gesteld dient te zijn, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Gezond Werken Langstraat nalaat de tekortkoming te herstellen.
17.6 Gezond Werken Langstraat is in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet juiste, incomplete, te late of te vroege ziek- en hersteldmeldingen, verricht door Gezond Werken Langstraat in opdracht van Opdrachtgever aan derden.
17.7 Gezond Werken Langstraat zal haar gegevensbestanden naar behoren beveiligen, maar is niet aansprakelijk voor verminking, verwijdering of aanvulling van gegevens door derden die zich op ongeautoriseerde wijze toegang tot haar systeem hebben verschaft. Indien Gezond Werken Langstraat zich ten behoeve van de Overeenkomst met Opdrachtgever bedient van telecommunicatie en internetfaciliteiten en zich bij het transport van gegevens verminking van gegevens of vertraging van de verzending voordoet, is Gezond Werken Langstraat voor de daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende leverancier(s) van telecommunicatie- en internetfaciliteiten.
17.8 In geval van mondelinge dan wel telefonische communicatie tussen Partijen, is Gezond Werken Langstraat niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of uit onjuist overeengekomen informatie. Hierbij geldt voor de bewijslast dat een door Gezond Werken Langstraat opgestelde telefoonnotitie naar aanleiding van een telefonisch (controle)verzoek gelijk wordt gesteld aan een door Opdrachtgever schriftelijk gegeven (controle)verzoek.
17.9 Mocht de verbinding die verband houdt met het digitale verkeer bij Gezond Werken Langstraat ondanks de up-time garantie van leverancier(s) van Gezond Werken Langstraat onverhoopt lange tijd onderbroken worden door vernieling, storing bij de lijnen of andere oorzaken, dan kan Gezond Werken Langstraat nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Gezond Werken Langstraat zal te allen tijde zich inspannen om in samenwerking met de leverancier de verbinding weer tot stand te brengen.
17.10 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Gezond Werken Langstraat betaling ontvangt op grond van de door haar afgesloten verzekering(en) inclusief het in dat kader op haar
rustende eigen risico. 
17.11 Indien Opdrachtgever schade lijdt die door haar verzekering wordt gedekt, is Gezond Werken Langstraat nimmer voor dergelijke schade aansprakelijk.
 
18. Intellectuele eigendom
18.1 Elke Partij blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die zij reeds voorafgaande aan haar contractuele relatie met de andere Partij bezat of die buiten die contractuele relatie om en onafhankelijk van die contractuele relatie door haar zijn ontwikkeld.
18.2 Opdrachtgever garandeert Gezond Werken Langstraat dat door de nakoming van de Overeenkomst en/of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen informatie/zaken door Gezond Werken Langstraat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Gezond Werken Langstraat voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
18.3 Gezond Werken Langstraat is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die resulteren uit de Dienstverlening op grond van de Overeenkomst. Deze rechten van Gezond Werken Langstraat worden middels de Overeenkomst met Gezond Werken Langstraat op het moment van hun ontstaan overgedragen en Opdrachtgever zal haar medewerking verlenen aan alle acties en procedures die Gezond Werken Langstraat in redelijkheid noodzakelijk acht c.q. noodzakelijk zijn om de overdracht van voorgenoemd eigendom te effecturen.
18.4 Gezond Werken Langstraat mag met inachtneming van artikel 9 publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden en heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.
18.5 Opdrachtgever zal voor haar rekening al hetgeen wenselijk en/of noodzakelijk is, doen en/of nalaten om de rechten van Gezond Werken Langstraat op intellectueel eigendom – in overleg met Gezond Werken Langstraat – te vestigen en te beschermen.
18.6 Gezond Werken Langstraat is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan Gezond Werken Langstraat bekend was op het moment van de inbreuk.
 
19. Vrijwaring
19.1 Opdrachtgever vrijwaart Gezond Werken Langstraat voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gegevens, producten e.d. die in verband met de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Gezond Werken Langstraat zijn verstrekt.
19.2 Indien Gezond Werken Langstraat door een derde, waaronder begrepen medewerkers van Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met Opdrachtgever c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, zal Opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en aan Gezond Werken Langstraat alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen alsmede de kosten die zij in het kader van de afhandeling van de aansprakelijkheidsclaim maakt.
 
20. Overdrachtsrechten
20.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
20.2 Ongeacht het bepaalde in artikel 20.1, heeft Gezond Werken Langstraat geen voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever nodig om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een vennootschap of entiteit binnen de groep waartoe Gezond Werken Langstraat behoort, over te dragen.
 
21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op iedere Overeenkomst tussen Gezond Werken Langstraat en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
21.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen in beginsel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.
 
22. Wijziging Algemene Voorwaarden
22.1 Gezond Werken Langstraat behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. 
22.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
22.3 Indien bij rechtelijke uitspraak enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven en treden Gezond Werken Langstraat en Opdrachtgever in overleg ten einde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling te formuleren, waar zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 
II AANVULLENDE VOORWAARDEN PROGRAMMATUUR
23. Gebruik Programmatuur
23.1 Het bepaalde in dit artikel geldt zowel voor Dienstverlening waarvan het ter beschikking stellen van Programmatuur onderdeel uitmaakt als voor Dienstverlening welke enkel het ter beschikking stellen van Programmatuur omvat.
23.2 In de Overeenkomst kan Gezond Werken Langstraat op basis een vast bedrag per medewerker aan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht verlenen om de Programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken. De overige voorwaarden waaronder Opdrachtgever de beschikking krijgt over de Programmatuur, zijn bepaald in de Overeenkomst.
23.3 Alle gegevens die door Opdrachtgever via de Programmatuur worden toegevoegd, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever. 
23.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de Programmatuur voor Opdrachtgever onmiddellijk afgesloten. 
23.5 Opdrachtgever kan tot maximaal 3 maanden na beëindiging van de Overeenkomst een schriftelijk verzoek indienen tot overdracht van de gegevens uit de Programmatuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig of geen schriftelijk verzoek indient tot overdracht van gegevens, hanteert Gezond Werken Langstraat de wettelijke bewaartermijnen waarna de gegevens van de infrastructuur van Gezond Werken Langstraat worden verwijderd. Indien er geen wettelijke bewaartermijnen gelden, dan wel deze niet op Gezond Werken Langstraat van toepassing zijn, is het Gezond Werken Langstraat toegestaan de gegevens op ieder moment te verwijderen.
23.6 Na ontvangst van het schriftelijk verzoek van Opdrachtgever tot overdracht van de gegevens uit de Programmatuur draagt Gezond Werken Langstraat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na dat verzoek, alle door Opdrachtgever via de Programmatuur toegevoegde gegevens in tekstformaat aan Opdrachtgever over. Gezond Werken Langstraat zal deze gegevens alsdan onverwijld van haar infrastructuur verwijderen. Indien Opdrachtgever de gegevens in een ander formaat wenst te ontvangen, treden Partijen met elkaar in overleg over eventuele meerkosten.
 
24. Aansprakelijkheid
24.1 Iedere aansprakelijkheid van Gezond Werken Langstraat voor door Opdrachtgever geleden schade door gebruik van de Programmatuur wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
24.2 Voor zover Gezond Werken Langstraat, ondanks hetgeen in artikel 24.1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, geldt naast het bepaalde in dit artikel het bepaalde in artikel 17.
24.3 Opdrachtgever vrijwaart Gezond Werken Langstraat voor aanspraken van personen van wie de Persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Gezond Werken Langstraat toegerekend moeten worden.
 
25. Buitengebruikstelling
25.1 Gezond Werken Langstraat heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Gezond Werken Langstraat niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene
Voorwaarden. Gezond Werken Langstraat zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Gezond Werken Langstraat kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
25.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Gezond Werken Langstraat gestelde termijn haar verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 
25.3 Gezond Werken Langstraat heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. 

Drunen, augustus 2015